Председателят на Нотариалната камара:
Предлагаме защита на уязвимите пълнолетни лица с Регистър за пълномощни за подкрепа
Има свободни бройки за нотариуси, но кога ще има конкурс, решава министърът на правосъдието, заявява Димитър Танев
Предлагаме защита на уязвимите пълнолетни лица с Регистър за пълномощни за подкрепа

Димитър Танев, председател на Нотариалната камара

Нотариус Танев, отминалата година приключи с нововъведената система за пряка връзка между информационните масиви на "Пътна полиция" и Нотариалната камара, има ли затруднения в приложението й и нека отново представим новостите, които се въвеждат при покупко-продажбата на превозни средства?

Въведеният с измененията на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) информационен обмен между Нотариалната камара и МВР ще даде възможност нотариусът да отправи по електронен път запитване до базата данни на МВР за определени обстоятелства и да получи съответния отговор. Нотариусът ще може да удостовери сделката с МПС, в случай че е платен данък превозно средство, няма наложени запори и други ограничения, автомобилът е регистриран и т.н.

След заверяването на договора, нотариусът ще подава по електронен път информацията за сключения договор до "Пътна полиция", за да е готово новото свидетелство за регистрация. Надявам се, че след като системата започне да функционира, успешно ще се стигне и до втората стъпка, а именно възможността за получаване свидетелство за регистрация на автомобила по пощата, с което ще се избегне необходимостта гражданите да посещават пунктовете на "Пътна полиция", с изключение на случаите, когато се сменя населеното място на регистрацията.

На практика, чрез този информационен обмен се тества функционирането на една правова процедура, която е виртуална, не се разменят документи, а данни между отделните системи - тази на Нотариалната Камара и тази на МВР.

Липсва, обаче, заповед на вътрешния министър, това да не би да отложи прилагането на новите разпоредби?

Необходимо е изменение на Наредба No I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, както и редът за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, с която да се приложи законовата промяна и ако се следва примерът на достъпа до "Национален регистър на българските лични документи", следва да има отделни технически правила за достъп, подписани от министъра на вътрешните работи и от председателя на Съвета на нотариусите. Трябва да има нормативно регулиране на всеки детайл до достъпа, за да може той да функционира безпроблемно.

Има ли Ваши колеги, които все още не са успели да осигурят техническа обезпеченост за новата система и така да се създадат трудности при прехвърлянето на транспортни средства?

Всеки нотариус по презумпция има електронен подпис, за да може да извършва справки, задължителни по закон - проверки Национална база данни "Население" и да въвежда данни в информационната система на Нотариалната камара. Факт е, че дигитализацията е част от архивите на нотариалните кантори, започнала от 2009 година и изисква висока квалификация на служителите при нотариуса.

Каква година беше за нотариусите 2017-та, направихте ли си равносметка в Камарата, за да започнете "на чисто" новата 2018-та година?

Не, в никакъв случай не трябва Нотариалната камара да започва "на чисто" 2018-та година, напротив, трябва да има приемственост, един континуум от последователни правнотехнически мероприятия за завършване модернизацията на българския нотариат.

С измененията на Търговския закон, Закон за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, нотариусът удостоверява обстоятелства, подлежащи на вписвания в регистъра и архивира автентични документи. Нотариалните кантори съхраняват оригинални документи, които са надлежни писмени доказателства за бързо и справедливо решаване на възникнал евентуален съдебен спор. С тези законодателни промени изцяло се възпря кражбата на фирми с т. нар. "кражба на самоличност", от която пострадаха хиляди граждани, включително и чуждестранни инвеститори.

Нотариалната камара успя да предизвика промяна в Наредба № 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори, с която се даде възможност на органите на местна власт с нотариална компетентност да въвеждат извлечение от пълномощни за разпореждане с недвижими имоти. Нотариуси, адвокати, граждани могат да правят справки за автентичност на т. нар. "кметски пълномощни", като до този момент имаше стотици случаи на представени фалшиви документи, удостоверяващи представителна власт.

Нотариалната камара, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), извърши една мащабна дейност по дистанционно обучение на лицата с нотариална компетентност и факт е, че успяхме, подчертавам - пак съвместно със Сдружението с общинската дейност, да приключим тази задача.

През 2017 г. възстановихме идеята за факултативна възможност за вписване на нотариални актове във входящия регистър. Тъй наречената система "Телеакт". Незабавното вписване на акта в реално време ще осуети обществения страх от т.нар. "двойни препродажби" и ще даде възможност на страните да приключат изпълнението на сделката в деня на нейното сключване при нотариуса.

Имаше един неприятен инцидент, при който бе нападнат известен столичен нотариус. Имате ли информация от разследващите органи, стигна ли се до разкриване на извършителите, ясен ли е мотивът за нападението?

Нямаме информация за разкриване на извършителите и за мотива на престъплението спрямо нашата колежка.

Покрай този криминален инцидент стана ясно, че нотариусът е отказал достъп до документацията на разследващите. Защо?

Нотариусът дава или отказва достъп не по свое усмотрение, а съгласно закона. Доколкото си спомням, нотариусът беше отказал предаването на документи, поради липса на изрично разпореждане на съдия или прокурор.

Имате ли изявен колега, за когото смятате, че би бил най-удачен да получи приза в годишните награди на "Правен свят"? Новото, което ще се въведе от тази година, е отличаването и на нотариус.

Това, разбира се, е деликатен момент, в средата на нотариусите има много добри юристи, които по един или друг начин са обективирали своите качества. Лично аз се радвам на възможността нотариусът да може да бъде награден от "Правен свят".

Тясно ли е вече полето на действие на българските нотариуси? Повод за този въпрос са споделените идеи на Ваши колеги, които дадоха много интересни примери, като този, че бракоразводните дела по взаимно съгласие в Испания не се осъществяват пред съдия, а пред нотариус. Възможно ли е подобно приложение и у нас?

В много европейски страни (Испания, Франция, Румъния, Латвия, Словения и други) разводът по взаимно съгласие, когато няма навършили пълнолетие деца, се извършва пред нотариус. В Испания от две години три четвърти от тези разводи се извършват пред нотариус. През юни на заседанието на събрание на Съвета на нотариатите на Европа се договорих с тогавашния председател, който е испански нотариус - г-н Хосе Мануел Гарсия Коянтес, да направим семинар, на който той да ни запознае със законодателната уредба на разводите в Испания, касаеща участието на нотариус.

За мен лично испанският опит е подходящ за реципиране поради факта, че при разводите пред нотариус страните винаги участват в производството, придружени от адвокат. В някои страни, като Унгария например, правителството е приело, че разводът пред нотариус твърде много ще насърчи гражданите към прекратяване на брака, който е все пак висша християнска ценност. Естествено, това е въпрос на тълкуване (Испания е пример за съхранение на християнските ценности), но така или иначе, според мен, след като съпрузите са убедени, че трябва да прекратят брака си и са спазени всички изисквания на закона, нотариалното производство, като едно съдебно-охранително производство, е възможно да гарантира обществения интерес.

Какви други идеи имате за разширяване на нотариалната дейност, особено в контекста на повсеместното навлизане на новите информационни технологии, а и на намеренията на правителството за облекчаване на административната тежест?

Новите технологии не подменят същността на работата на нотариуса, както и на другите правоприлагащи юристи. Много от ИТ-специалистите си представят, че като изчезне хартиеният носител, в документа, в който са инкорпорирани правата и задълженията на един договор, например, ще бъде подменена юридическата преценка с управлението от съответния софтуер. В крайна сметка, правните понятия са теоретични конструкции, правоотношенията са невидими и дематериализацията на веществените носители на информация – документите, по никакъв начин не може да промени естеството на работата на юриста.

Според действащия ГПК, ако нотариално удостоверен документ, сделка или действие противоречи на закона, то удостоверяването е нищожно. С отказа си да извърши определени удостоверявания, нотариусът извършва своеобразен първичен контрол за законност, с оглед възпрепятстването на съдебни спорове.

В момента тече реализиране на проект за "Национален регистър на пълномощните" по изпълнение на стратегия за развитие на електронното управление. Нотариалната камара предложи като съставна част от този регистър да бъде и регистър на тъй наречените "пълномощни за подкрепа". В тези пълномощни се включват пълномощни за предоставяне на попечителско разпореждане и пациентски пълномощни. Идеята е пълнолетни, дееспособни лица (обикновено възрастни хора), които са пред прага на дееспособността, да обявяват публично лицата на които имат доверие за извършване на определени правни действия. Известни са десетки случаи, когато недобросъвестни лица се възползват от немощта на възрастните хора и ги въвеждат в заблуждение. С този регистър се осветляват доверените пълномощници на тези, да ги наречем, уязвими лица, дава се възможност за обгрижването им. Пълномощни за подкрепа съществуват в дванайсет европейски държави, като Германия, Франция, Испания, Австрия, Холандия, Белгия и други.

През миналата година Европейският парламент (1 юни 2017 г.) прие резолюция, съдържаща препоръки към Европейската комисия относно правната защита на уязвимите пълнолетни лица. Според тази резолюция, уязвимо пълнолетно лице е "лице, което е навършило 18 години и което, поради нарушени или недостатъчни лични способности, не е в състояние да защитава собствените си интереси, както и тези на своето имущество, било временно или окончателно".

Мисля, че точно сега е моментът да се окаже съпорт на възрастните хора - една необходимост, която дълги години се коментира в средствата за масова информация.

Във всяко стадо има и черни овце, това е неизбежно. Възможна ли е имотна измама, без участието на нотариус?

След 2009 г., когато създадохме информационната система на Нотариалната камара, функционираща съобразно закона, нямаме случаи на измама с кражба на самоличност, използване на фалшиви лични карти и удостоверения за наследници с невярно съдържание. Има единични случаи на измама и опити за измама с представяне на неистински документи, при които се фалшифицират оригинали от Службата по вписванията, общинските служби за земеделие (бившите поземлени комисии) и др.

Трябва да се отграничават измамите чрез представяне на неистински документи от съдебните препирни, касаещи правото на собственост, претенции за граници и др., които заедно с грешните констатации на нотариуси винаги ще съпътстват нашата работа. Няма констатирани случаи на "умишлени грешки" от нотариуси. Както във всяка дейност, предсказуемо е наличието на грешка, същественото е обаче те да се ограничават до минимум и да са поправими. Имотите всъщност не се прехвърлят, те са стационарно разположени. Прехвърлят се правата по тях и в крайна сметка решаващата дума за съществуването им и за техния обем има винаги съдът.

Каква е контролната, дисциплинарната дейност на Камарата?

Нотариусът носи, както всеки правоприлагащ юрист, и дисциплинарна отговорност, като дисциплинарното производство се образува от министъра на правосъдието или от Съвета на нотариусите. Налагането на дисциплинарно наказание се  извършва от Дисциплинарна комисия. Трябва да припомня, че органите на Камарата не могат да се произнасят по претенции за съществуването или несъществуването на материални права, които трябва да се отнасят с упражняването на съответното право на иск пред съда. Обезсилването на нотариалното удостоверяване, каквото и да е то, се извършва единствено по съдебен ред, където могат да се представят и всякакви доказателства, то не е от компетентността на Дисциплинарната комисия, колкото и очевидна да е нищожността на заверката. Годишно в Нотариалната камара има около 100-120 жалби, които касаят работата на близо 700-те нотариуси. Повечето от тях са за именно материално-правни спорове и не са от нашата компетентност.

Промените в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, които целяха противодействие на имотните измами, дадоха ли очаквания резултат?

Факт е, че с изграждането на информационна система на Нотариалната камара със задължително въвеждане на банкови плащания при възмездна сделка за имот се ограничиха огромна част от имотните измами. Мисля, че няма друга престъпност, която да е така обуздана, именно чрез комплексните законодателни промени, касаещи в случая нотариалното производство. Имотните измами се извършват чрез кражба на самоличност или чрез представяне на фалшиви доказателства. За разлика от много европейски страни, мога да кажа, че кражба на самоличност при прехвърляне на имот вече няма и ако се промени Правилникът за вписванията и се ограничи достъпът до входящия регистър само за лица с определен правен интерес, измамите ще бъдат стопирани почти напълно.

Нотариус Танев, едва ли ще Ви изненадам, но сред темите, които най-силно интересуват аудиторията на "Правен свят", са конкурсите, които Министерството на правосъдието обявява за нови нотариуси. Имате ли информация кога предстои да се обявят?

Да, ще има конкурс през тази година, но той се организира от министъра на правосъдието и там ще могат да Ви отговорят за точната дата.

А къде има свободни бройки? По традиция в София, Варна, май никога няма?

Да, има свободни бройки за нотариуси, но крайната дума къде и какви места ще бъдат открити, е на "първия нотариус" на страната - този, който съхранява държавния печат, а именно министърът на правосъдието.

Последният конкурс беше проведен преди две години, като имаше доста сериозни обвинения за нарушения, за изтичане на информация. Доколко тези твърдения имаха основания?

Всеки конкурс винаги е придружен от много емоции, единствените нарушения, отразили се на законността на конкурса, са тези, установени от съда.

Направиха ли се, според Вас, всички необходими законодателни промени за ограничаването и на кражбата на фирми? Какви още промени в закона са нужни, за да се предотвратят напълно тези случаи?

Действително, от началото на миналата година на мен не са ми известни случаи на измами при документиране на различни обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър, т. нар. "кражби на фирми". Факт е, че с промените в Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, България създава сигурна правна среда относно регистрацията на фирми, прехвърляне на предприятия, дялове и други правоотношения, които се създават във връзка с прилагането на Търговския закон.

Председателят на Нотариалната камара Димитър Танев е роден през 1960 г. в София. Завършва право в СУ "Св.Климент Охридски", факултативно – журналистика, също в Алма Матер.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
7
Heregistriran
|
нерегистриран
20 януари 2018, 19:44
0
0
Tanev vie notariusite ste paraziti sashtestvuvashti zaradi pogreshnata darjavna filosofia, che vseki Bg grajdanin e potencialen izmamnuk i zatova pochti vsiako negovo deistvie triabva da se udostoveriava.
6
ha
|
нерегистриран
17 януари 2018, 15:19
1
-4
До коментар [#3] от "Незабавно вписване след изповядване на сделката!":
Това е изключително важно, изключително! След възпиране на кражбите на фирми, това наистина следва да бъде следващия приоритет на НК, МП, АВ и всички, от които зависи. Също и достоверността на удостоверенията за тежести. Знаете колко са достоверни в София.... "Тъй наречената система "Телеакт". Незабавното вписване на акта в реално време ще осуети обществения страх от т.нар. "двойни препродажби" и ще даде възможност на страните да приключат изпълнението на сделката в деня на нейното сключване при нотариуса."
Глупости
5
наблюдател
|
нерегистриран
17 януари 2018, 13:50
3
-2
Гледай и си мисли за "Облекчаване" ....на каквото и да е! Що да е просто, лесно и достъпно , като може да бъде сложно и трудно!??

https://www.mvr.bg/docs/default-source/administrativni-uslugi/rukovodstvo-za-potrebitelia-portal-uslugi.pdf
4
Чисто и просто
|
нерегистриран
17 януари 2018, 10:58
10
-5
Този е много голям лобист. Изпечен лобист. Човек на статуквото! И все му минават номерата. Каквото не е поискал, това не са им дали на нотариусите. И той и Дичев са страшни лобисти. Какво ли не издействаха за гилдиите си! И "работят" с всички власти.
3
Незабавно вписване след изповядване на сделката!
|
нерегистриран
17 януари 2018, 08:44
14
0
Това е изключително важно, изключително! След възпиране на кражбите на фирми, това наистина следва да бъде следващия приоритет на НК, МП, АВ и всички, от които зависи. Също и достоверността на удостоверенията за тежести. Знаете колко са достоверни в София.... "Тъй наречената система "Телеакт". Незабавното вписване на акта в реално време ще осуети обществения страх от т.нар. "двойни препродажби" и ще даде възможност на страните да приключат изпълнението на сделката в деня на нейното сключване при нотариуса."
2
въвеждане на пределна възраст за нотариусите
|
нерегистриран
17 януари 2018, 08:44
9
-6
Крайно време е въвеждане на задължителна пенсионна възраст за нотариусите. Както съдиите и прокурорите се пенсионират задължително на 65г. Нотариусите над съдиите ли са? За всеки човек следва да има пределна възраст, и после да се преминава в заслужен отдих, а който иска да работи -да стане например адвокат-професия при която няма държавно гарантиран монопол.
След като местата са малко и лимитирани, е крайно нередно да се позволява на пенсионери да удрят печата, или пък да държат мястото, а помощник нотариус по заместване без конкурс да заема мястото-и то безсрочно, на теория-че това си е по същество наследяване на кантората с това заместване.
1
|
нерегистриран
17 януари 2018, 08:26
8
-6
Крайно време е премахване на българския патент-продажба на автомобили пред нотариус. НИКЪДЕ по света автомобили не се продават пред нотариус. Продажбата следва да е сложен фактически състав-писмен договор, и регистрация в КАТ. И това е.

Наложително е да се редуцират случаите, при които ни се налага да посещаваме нотариус за всякакви паразитни заверки и заверчици. По света при нотариус се ходи 2-3 пъти в живота, а не ежемесечно, и по -често, както е унас.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно