Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Търговски сделки. Четвърто преработено и допълнено издание
Поля Голева
Издателство Фенея
17,00 лв.
КУПИ

Книгата "Търговски сделки" може да бъде полезен не само на студентите по право, но и на студентите по икономика, практикуващи юристи, икономисти и от всеки, който осъществява търговска дейност или сключва търговски сделки.

"Търговски сделки" на Поля Голева е четвъртото преработено и допълнено издание.

Разгледана е правната уредба на търговските сделки съгласно действащото българско право. В изданието са представени понятието търговска сделка, общите положения на търговските сделки - сключване, изпълнение, неизпълнение, търговски обезпечения. Анализирани са видовете търговски сделки - търговска продажба, договор за лизинг, комисионен договор, договор за превоз, договор за текуща сметка, банкови сделки, борсови сделки, менителница, запис на заповед с чек, договор за влог в публичен склад, лицензионен договор, някои ненаименовани договори със значимо приложение в практиката.