Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Социално осигуряване на майчинството
Райна Койчева
Издателство Авалон
14,00 лв.
КУПИ

Монографията е предназначена за научни работници, преподаватели, студенти, съдии, адвокати и специалисти, работещи в областта на социалното осигуряване.

Монографията "Социално осигуряване на майчинството" е посветена на осигуровката "майчинство" в Държавното обществено осигуряване. Изследвани са особеностите на майчинството като осигурен социален риск, спецификите на осигурителните правоотношения при майчинство и действащата правна уредба в тази област, като е обърнато специално внимание на международните актове и Регламентите на Европейския съюз. Направен е подробен исторически анализ на развитието на правната уредба при майчинство. Основно място е отделено на осигурителните права при майчинство, като за всяко едно от осигурителните обезщетения са посочени неговото специфично предназначение, субекти, предпоставки, размер и продължителност на изплащането. Отделна глава е посветена на реда за реализирането на тези права. Формулирани са редица предложения de lege ferenda, подкрепени с аргументи от сравнително-правния и историко-правния анализ.