Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кодекс на труда. Сборник нормативни актове/ трето издание
Издателство СИЕЛА
7,50 лв.
КУПИ

ВЪВЕДЕНИЕ  

РАЗДЕЛ I  
1. КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Извлечение)
2. КОДЕКС НА ТРУДА  

РАЗДЕЛ II
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СКЛЮЧВАНЕТО НА ТРУДОВ ДОГОВОР
Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица
Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст

РАЗДЕЛ III
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА КОНКУРС  
1. Закон за развитието на академичния състав в Република България  
2. Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Република България – извлечение  

РАЗДЕЛ IV ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Наредба за командировките в страната Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина  

РАЗДЕЛ V РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ  
Наредба за работното време, почивките и отпуските
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя  

РАЗДЕЛ VI ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА  
Общи правила за вътрешния трудов ред в предприятията  

РАЗДЕЛ VII ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация  

РАЗДЕЛ VIII СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ   Наредба за трудоустрояване
Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда

РАЗДЕЛ IX ТРУДОВА КНИЖКА И ТРУДОВ СТАЖ
Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж  

РАЗДЕЛ X КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ПРАВО
Закон за уреждане на колективните трудови спорове