Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правен режим на културното наследство в Република България
Светослав Георгиев
Издателство Агато
7,00 лв.
КУПИ

Изборът на темата на настоящето изследване е продиктуван от необходимостта от адекватна, хармонизирана с принципите на международните актове и договори правна уредба в областта на културното наследство.
Главната цел е да се анализира системата за опазване на културно-историческото наследство в контекста на действащата нормативна уредба, като се разгледат нивата на взаимодействие между компетентните институции и разпределението на отговорностите между тях.
На базата на този анализ са изведени нови възможности за използване на наследството като ресурс за устойчиво развитие и е направен опит да се приложат по-ефективни механизми за управление на системата от гледна точка на съвременната представа за опазването като колективен процес. Формулирани са нови принципи за по-ефективно финансиране на системата, потърсени са форми за приложение на тенденциите в подхода към културно-историческото наследство в международната система за опазване на наследството в българското законодателство.
Изследването обхваща най-новите промени в нормативната уредба и е предназначено за всички професионално ангажирани в системата на културното наследство.
Светослав Георгиев е магистър по Археология (1998 г, СУ "Св. Климент Охридски") и Публична администрация (2004 г., Академия на МВР). От 1999 г. работи в системата на МВР. Научните му интереси са в областта на публичната администрация, правната защита на културното наследство, администрация и управление на наследството, културен туризъм, риск мениджмънт на културното наследство.