Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Новото данъчно законодателство през 2009 година
Авторски колектив
Издателство Труд и право
28,80 лв.
КУПИ

Съдържание:
* Актуализирани нормативни текстове на основните данъчни закони – Закон а корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за данък върху добавената стойност, Закон а акцизите, Закон за местните данъци и такси;
* Изчерпателни приложни коментари на промените в данъчното законодателство от началото на 2008 г.;
* Актуални писма на Националната агенция за приходите при МФ.