Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Общностното право в българската съдебна практика (2007-2008)
Александър Корнезов
Издателство Сиби
15,00 лв.
КУПИ
Този преглед на българската съдебна практика включва десетки решения, определения и разпореждания на български съдилища за периода 2007-2008 г.
Изследването е разделено в две големи групи - преглед на съдебната практика по административни дела и преглед на съдебната практика по граждански и наказателни дела. Първата група включва преглед на съдебната практика на Върховния административен съд и на Административен съд София-град, а втората - на Върховния касационен съд, Софийския градски съд и Варненския окръжен съд. Особено внимание в анализа на съдебната практика е отделено на систематизирането й в отделни групи от повтарящи се проблеми, които могат да служат за база или за отправна точка при поправяне на допуснатите грешки.
Специален фокус в това отношение представлява изследването на делата, в които българският съд е трябвало да отправи преюдициално запитване, но не го е сторил. Особен акцент е поставен върху практиката на Конституционния съд, на която е посветено началото на книгата.
Книгата завършва с кратък анализ на пътищата за защита срещу неизпълнението на общностните задължения на българските съдилища. Това напомняне е особено важно с оглед накърнените права на страните в делата, в които им е било отказано право, което черпят от общностния правопорядък, както и за самите български съдилища и за всеки един български съдия поотделно - за да е наясно с това, че действията му или бездействията му във връзка със съдебния контрол, който упражнява по прилагане на общностното право, не трябва да останат без последици.
От материалноправна страна е включен възможно най-широкият калейдоскоп на правото - от конституционното право и процес, през данъчното, митническото, конкурентното, осигурителното право, въпросите на обществените поръчки, визите, имиграцията и убежището, до гражданския процес, правото на интелектуална собственост, семейното и наказателното право.
Александър Корнезов е реферандер в Съда на ЕО и преподавател по процесуално право на ЕС. Автор е на книгата "Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности", както и на редица публикации.