Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за нормативните актове
Издателство Сиби
4,50 лв.
КУПИ
Представена е правната рамка на процеса на подготовката, из­да­ва­не­то и при­ла­га­не­то на нор­ма­тив­ни­те актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори на Република България и Законът за „Държавен вестник”. Включени са извлечения от Конституцията на Република България, от Закона за Конституционен съд, от Административнопроцесуалния кодекс и от правилниците, които уреждат организацията и дейността на Народното събрание и на Министерския съвет в частта им, регламентираща нормотворческия процес.
В допълнение е поместено извлечение от консолидирания текст на Договора за функционирането на Европейския съюз, предвид предстоящото влизане в сила на Договора от Лисабон. Поместени са текстовете, уреждащи видовете правни актове на ЕС, правно обвързващото им действие и процедурите по приемането им.
Текстовете са анотирани с препращания между правни норми, включени в сборника, към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд.