Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Устройство на територията (подзаконови нормативни актове – част II )
Издателство Сиби
5,70 лв.
КУПИ
Сборникът включва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите, принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи, както и редът за обследване на аварии в строителството и за ликвидиране на последиците от тях. Поместени са и актовете, уреждащи издаването на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор, задължителното застраховане в проектирането и строителството, както и съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.