Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Издаване на индивидуални административни актове 2004 + CD
проф. Иван Тодоров
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ

Изследването е качествено нов поглед върху административния процес. Единствената разработка върху първия, задължителен стадий на административното производство

В книгата се разглеждат и разрешават особено важни проблеми, като придобиването на качеството "страна", другарството в производството, мълчаливия отказ и мълчаливото съгласие, фикциите при обявените за административни преддоговорни отношения, фикциите, обявяващи изпълнението на акта за административен акт, и редица други. Много от разгледаните въпроси не са били обект на изследване досега и в чуждестранната доктрина. В книгата могат да се намерят отговорите на редица практически важни въпроси.
Повечето от приетите разрешения имат определящо значение и за развитието на следващите стадии от производството - по административното и съдебното обжалване и изпълнението.
На детайлен и критичен анализ е подложена релевантната практика на ВАС и някои решения на Конституционния съд.
В книгата са направени многобройни и сполучливи предложения за законодателни промени и за уредбата в бъдещия Административнопроцесуален кодекс.
Безспорна заслуга на работата е позоваването на редица чуждестранни законодателства.