Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кодекс за застраховането
Издателство Сиби
9,40 лв.
КУПИ
Сборникът съдържа Кодекса за застраховането, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати и извлечение от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с упражнявания от нея държавен застрахователен надзор. Представена е уредбата на издаването на лицензи и на реда за осъществяване на дейност по застраховане и презастраховане, на задължителното застраховане и на договора за застраховка, както и правилата за упражняване на допълнителен надзор над лицата от застрахователния сектор, когато са част от финансов конгломерат. Включен е и Законът за експортното застраховане, с който се уреждат условията и редът за застраховане и презастраховане за сметка на държавата на експортни рискове, свързани с производство и износ на български стоки и услуги или с осъществяване на български инвестиции в чужбина.
Текстовете са анотирани със съпоставителни бележки във връзка с преходни режими, с препращания към други нормативни актове и вътрешни препращания между правни норми, включени в сборника.