Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Производството по несъстоятелност
Нели Маданска, Бистра Николова
Издателство Сиби
17,00 лв.
КУПИ
В тази книга се разглеждат последователно и в тяхната логическа връзка: откриването на производството по несъстоятелност; вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър, свързани с производството по несъстоятелност; масата на несъстоятелността и нейното попълване; процедурата по предявяване на вземанията; оздравителното производство; осребряването и разпределението на събраните суми.
За разлика от традиционните писмени изложения, изданието се основава на метода за "обучение чрез правене". Изложението е организирано в шест части, всяка от които се състои от едно или повече представяния (теоретична част), придружени от едно или повече упражнения (практическа част). Теоретичната част акцентира върху конкретен проблем, а упражненията включват разглеждане на казус, дискусия по предварително зададени проблеми или решаване на по-прости тестови задачи. Включени са и приложения, от които читателите могат да получат информация за по-детайлно проучване на конкретни въпроси, както и ключ с отговори на практическите упражнения.
Книгата предоставя систематизирани знания за разнообразието от материалноправни, процесуални и регистърни въпроси, свързани с търговската несъстоятелност, и е предназначена както за практикуващите юристи, така и за студентите по право. Съдържанието е съобразено с действащата уредба към 1 април 2010 г., със съдебната практика и с достиженията на научната мисъл в областта на търговското право.
Нели Маданска е главен инспектор на Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ и автор на книгата "Производството по несъстоятелност" (2003, 2005). Бистра Николова е съдия в търговското отделение на Варненския окръжен съд. Н. Маданска и Б. Николова са преподаватели в Националния институт на правосъдието по въпросите на дружественото право и несъстоятелността.