Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Данъчни закони 2011
Издателство Нова Звезда
14,00 лв.
КУПИ
В съответствие с промените на законодателството на България към 01.2011 г.

Закон за данък върху добавената стойност Закон за корпоративното подоходно облагане Закон за данъците върху доходите на физическите лица Закон за местните данъци и такси Закон за акцизите и данъчните складове Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност