Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Семеен кодекс.Закон за наследството
колектив
Издателство СИЕЛА
5,00 лв.
КУПИ
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС(извлечение) КОДЕКС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО(извлечение) ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ(извлечение)  НАРЕДБА № 3 ОТ 3 СЕПТЕМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ ОТ ЧУЖДЕНЕЦ НА ЛИЦЕ – БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН НАРЕДБА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА И НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА В ТЯХ