Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закони за собствеността
Издателство Сиби
8,80 лв.
КУПИ
9. актуализирано издание – към 15 юни 2008 г.

В изданието са включени основните нормативни актове, уреждащи собствеността, другите вещни права и тяхното придобиване, изгубване и защита, владението и вписванията.
Поместени са и извлечения от Договора за създаване на Европейската общност и от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния и промените в Учредителните договори на Европейския съюз във връзка с придобиването на право на собственост върху недвижими имоти от чужденци и чуждестранни юридически лица след присъединяването на България към Европейския съюз.
В сборника е представена специалната нормативна уредба, свързана с управлението и разпореждането с публичната и частната държавна и общинска собственост.
Включени са и актове, уреждащи възстановяването на собствеността и обезщетяването на собствениците на одържавени имоти.
Посочени са отменените редакции на разпоредбите и препращания към актове, свързани с прилагането на конкретни правни норми.