Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Трудово право шесто преработено и допълнено издание
Васил Мръчков
Издателство Сиби
48,00 лв.
КУПИ
В сравнение с петото издание от 2006 г., новото шесто издание на курса по трудово право е допълнено в няколко насоки. Отразени са измененията в действащото право. Те се отнасят до промените в критериите за представителност на синдикалните и работодателските организации в Кодекса на труда от м. май 2007 г., приемането на новия Граждански процесуален кодекс и др. Изложението е обогатено с най-новата съдебна практика на Върховния касационен съд по трудови спорове и с административната практика на Министерството на труда и социалната политика в областта на възникването, действието и прекратяването на трудовото правоотношение, дисциплинарната отговорност на работниците и служителите, на имуществената отговорност на страните по трудовото правоотношение и др. Отразено е и най-важното историческо събитие в периода между 5-то и 6-то издание – приемането на страната ни за пълноправен член на ЕС от 1 януари 2007 г. Основната последица от него е, че българското трудово право стана част от европейското трудово право и за него важат европейските стандарти, и особено актовете на Европейския съюз. Това налага по-широкото използване на техния тълкувателен потенциал при анализа и прилагането на българското трудово право. Предназначението на книгата е да служи за учебен курс на студентите в юридическите факултети за подготовката им за изпити – по трудово право и за държавния изпит по гражданскоправни науки, както и да допринесе за изграждане на тяхното правно мислене, образованост и култура, да създаде у тях уважение към правото, справедливостта, закона и достойнството на човека и неговия труд. Широкото застъпване на практиката на ВКС, към което и това издание се придържа, цели, от една страна, да повиши научната и приложната стойност на учебника, а от друга – да позволи ползването му от практикуващи юристи: съдии, прокурори, адвокати, юрисконсулти, специалисти по труда, държавни служители, синдикални дейци и работодатели.