Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България
Екатерина Матеева
Издателство Фенея
26,00 лв.
КУПИ

Монографията "Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България" с автор Екатерина Матеева е предназначена да подпомогне теорията и практиката в случаи, при които от обстоятелствата по делото компетентният български орган установи наличието на международен елемент в наследствено отношение, възникващо по повод наследяването на недвижим имот в Република България, и наследодателят - германски гражданин, се е възползвал от предоставената му от чл. 89, ал.3 КМЧП ограничена автономия на волята да избере във формата на завещание подчиняване на наследяването на неговото имущество в цялост на правото на чуждата държава (Германия), чийто гражданин е бил той към момента на избора.

Монографията "Германското наследствено право като приложимо право към наследяването на вещни права върху недвижими имоти в Република България" с автор Екатерина Матеева е предназначена да подпомогне теорията и практиката в случаи, при които от обстоятелствата по делото компетентният български орган установи наличието на международен елемент в наследствено отношение, възникващо по повод наследяването на недвижим имот в Република България, и наследодателят - германски гражданин, се е възползвал от предоставената му от чл. 89, ал.3 КМЧП ограничена автономия на волята да избере във формата на завещание подчиняване на наследяването на неговото имущество в цялост на правото на чуждата държава (Германия), чийто гражданин е бил той към момента на избора. Доколкото проблемите, провокирали изследването, попадат изцяло в приложното поле на предложения от Европейската комисия на 14.10.2009 г. проект за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и автентични актове в областта на наследяването, както и за създаване на европейско удостоверение за наследство (COM 2009 154 final), теоретичният анализ взема предвид и основните положения в него.