Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Ръководство по оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" по структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС+CD
Ася Инджова, Благой Иванов - съставители
Издателство Аспро
36,00 лв.
КУПИ

Част I:
Национални пранове;
Оперативни програми;
Част II:
Регламенти;
Част III:
Управление на фондове;
Част IV:
Малки и средни предприятия;
Част V:
Енергийна ефективност;
Част VI:
Обществени поръчки;
Част VII:
Общи нормативни документи;
Част VIII:
Схеми за безвъзмездно финансиране.
Пълноправното членство на България в ЕС ни дава възможност да осъществяваме политиките на ЕС в областта на сближаването, чиято основна цел е „По-голям растеж и повече работа за всички региони и градове на Европейската общност”.
Политиката за сближаване в държавите-членки се осъществява чрез оперативни програми (ОП), определени в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” е насочена към развитие на бизнеса, стимулиране на малките и средните предприятия в иновативни действия и технологично усъвършенстване.
Това издание е второто от поредицата за Еврофондовете и представя Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.”, като под форма на въпроси и отговори разглежда основни теми от същността на програмата и процеса на нейното изпълнение, а също така и основните документи, които определят изпълнението й.
Включени са: Оперативната програма, Регламент 1083/2006 на ЕК, Постановление №236 на МС за детайлните правила за допустимост на разходите, Закона за малките и средните предприятия, сайтовете, които предоставят информация по Оперативната програма и специално приложение с таблично представяне на първите схеми за безвъзмездно финансиране по програмата.
Изданието е предназначено за много широк кръг читатели, а най-вече за представителите на малкия и средния бизнес, на частни и обществени нефинансови компании, на предприятия от производствения сектор, на предприятия от сферата на услугите, на новосъздадени предприятия, на клъстери от предприятия, на развойни организации, на научноизследователски организации, на обществени организации, на частни организации, на университети, на образователни институции, на лаборатории, общини неправителствени организации (НПО), на технологични паркове, на технологични бизнес инкубатори, на офиси за технологичен трансфер, на както и на финансови институции, на като пряко участващи в процеса на финансиране на проектите по време на изпълнението им.
В приложения към книгата диск са включили документи, които са допълващи, но дават по-ясна представа за процесите, които предопределят изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.”. Основните части са:
Национални планове и оперативни програми;
Регламенти;
Управление на фондовете;
Малки и средни предприятия;
Енергийна ефективност;
Обществени поръчки;
Общи нормативни документи;
Схеми за безвъзмездно финансиране.
Предимствата на информацията записана върху диска са, че е систематизирана и подредена и че може да разполагате с нея дори когато нямате достъп до интернет или когато конкретни сайтове не поддържат необходимата ви информация