Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Международно частно право – част II
Боряна Мусева – съставителство, въведение, анотиращи бележки, информационно приложение
Издателство Сиби
8,20 лв.
КУПИ
Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по брачни дела, родителската отговорност и закрилата на децата в международен план.
Поместени са Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка, съответно Хагския протокол за приложимото право при задълженията за издръжка, наред с онези норми от КМЧП, ГПК и СК, които им кореспондират. Поместено е и релевантно извлечение от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Представени са основните многостранни международни актове, които уреждат материята на родителската отговорност, осиновяването, правата и закрилата на децата – Конвенцията за компетентността, приложимото право, признаването, изпълнението и сътрудничеството във връзка с родителската отговорност и мерките за закрила на децата, Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права, Конвенцията за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, както и подходящо извлечение от Закона за закрила на детето. Уредбата на семейните отношения е допълнена от извлечение от Конвенцията за правата на детето.
В сборника ще намерите също и сравнителен анализ на всеки от споменатите международни актове, така нужен за определяне на неговата приложимост – съвместно или с предимство пред останалите.
В края на изданието е поместено информационно приложение, включващо данни за публикацията на актовете на правото на ЕС, цитирани в сборника, и списък на договорите за правна помощ, по които Република България е страна.