Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за министерството на вътрешните работи. Правилник за прилагане на ЗМВР
Издателство Нова Звезда
7,00 лв.
КУПИ
Последна актуализация ДВ, бр. 90 от 15.10.2013 г.
Последна актуализация ДВ, бр. 90 от 15.10.2013 г. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Този закон урежда принципите, задачите, дейностите, устройството и управлението на Министерството на вътрешните работи (МВР) и статута на служителите в него. Чл. 2. (1) Министерството на вътрешните работи е администрация с йерархичен характер и централизъм в управлението, чиято дейност е насочена към защита на правата и свободите на гражданите, националната сигурност и обществения ред. (2) Върху дейността на МВР се упражнява граждански контрол от предвидените в Конституцията и в този закон органи. (3) (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.).  Чл. 3. Министерството на вътрешните работи е юридическо лице на бюджетна издръжка. Глава втора ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТТА НА МВР (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.)  Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Дейността на МВР се осъществява въз основа на следните принципи: 1. спазване на Конституцията, законите и международните договори, по които Република България е страна; 2. зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите и тяхното достойнство; 3. централизъм в организацията и управлението; 4. публичност; 5. конспиративност при съчетание на гласни и негласни методи и средства в определените от закон случаи; 6. сътрудничество с гражданите.