Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Опазване на околната среда
Издателство Сиби
9,90 лв.
КУПИ

В сборника е представена нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването на околната среда и защитата на здравето на хората, опазването и ползването на компонентите на околната среда, осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда, правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица в тази област.
Поместен е Законът за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, уреждащ превантивните мерки, които трябва да се предприемат при непосредствена заплаха от екологични щети, и последиците за причинителите на екологични щети.
Уредбата в областта на защитата на природните богатства на България е представена и от Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.
Текстовете са анотирани с препращания между правни норми, включени в сборника, към разпоредби на други закони и подзаконови актове по прилагането им.
още от Право