Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Конкурентно право
Д-р Иван Иванов
Издателство Стопанство
15,00 лв.
КУПИ
Книгата представлява първата и уникална систематизация на въпросите на конкурентното право в българската учебна правна литература. Материята е систематизирана в две основни части. Първата обхваща общите за конкурентното право и конкурентното законодателство тези и въпроси. Във втората част последователно са застъпени темите и въпросите, свързани с ограничаването на конкуренцията (картелно право), антимонополното право, включително концентрациите между предприятия и нелоялната конкуренция. Особен интерес представлява избраният от автора подход за формулиране на темите, посветени на отделните въпроси от конкурентното право. Този подход, освен че следва да се приветства от методологична гледна точка, дава ясна представа за преподаваната материя и съобразно това представлява незаменимо предимство при нейното усвояване. Прави впечатление и изключително подробната и систематизирана от автора библиография по отделните части на изложението, което е още едно предимство за студентите, търсещи подробното и задълбочено усвояване на материята. Чрез включване на примерни тестови въпроси и примерни теми за курсови работи на студентите е предоставена възможността сами да проверяват степента на подготовката си при усвояване на преподаваната материя, както и да демонстрират инициативност в посока на задълбоченото й самостоятелно изследване. Не на последно място следва да се отбележи и ценността на приложените към основната част нормативни актове и актове на институциите, систематизацията на които на едно място предоставя удобство за непосредствена работа с тях. Всичко това прави книгата необходима и полезна не само за студентите по право на УНСС, изучаващи дисциплината Конкурентно право, но и за студенти от други висши училища, изучаващи същата или аналогични учебни дисциплини.
още от Право