Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Социално и здравно осигуряване 2013. Сборник нормативни актове
Издателство СИЕЛА
20,00 лв.
КУПИ

КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО  ОСИГУРЯВАНЕ – (КСО). ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2013 г. – (ЗБДОО-2013)

1. ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

НА РАБОТОДАТЕЛЯ – (ЗГВРСНР)

2. НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ  И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ –  (НПОС)

3. НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ  НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ  ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА  –  (НООСЛБГРЧМЛ)

4. НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ  ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ –  (НИИПОПДОО)

5. НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ  НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА –  (НОИПОБ)

6. НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ –  (НРВПО)

7. НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА  И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА –  (НСОРЗ)

8. НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО  И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ  –  (НЕВДПОВ)

9. НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 Г.  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА,  ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ

10. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ –  (ЗЗО)

11. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2013 г. –  (ЗБНЗОК-2013)

12. НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ –  (НОПДМП)

13. ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19В ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ  НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗДАДЕНА ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ