Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Социално и здравно осигуряване 2014
Издателство СИЕЛА
20,00 лв.
КУПИ

Сборник нормативни актове

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

1. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – (КСО)

2. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2014 г. – (ЗБДОО-2014)

3. ЗАКОН ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – (ЗГВРСНР)

4. НАРЕДБА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ – (НПОС)

5. НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА – (НООСЛБГРЧМЛ)

6. НАРЕДБА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ – (НИИПОПДОО)

7. НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА – (НОИПОБ)

8. НАРЕДБА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ – (НРВПО)

9. НАРЕДБА ЗА СТРУКТУРАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА – (НСОРЗ)

10. НАРЕДБА ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕТО И ЗА ДОХОДИТЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ ПРАВЯТ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ – (НЕВДПОВ)

11. НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА, ПОДХОДЯЩИ ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ НА ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ – (НАРЕДБА № РД-07-1 ОТ 2 ФЕВРУАРИ 2012 г.)

12. НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД „ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ“ – (НРВРЗОВВФГВРС)

13. НАРЕДБА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ – (НКТП)

14. ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

1. ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ – (ЗЗО)

2. ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2014 г. – (ЗБНЗОК-2014)

3. НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – (НОПДМП)

4. ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА § 19В ОТ ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ  НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ ИЗДАДЕНА ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ – (ИНСТРУКЦИЯ № 1 ОТ 1 ЯНУАРИ 2006 г.)