Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ
Издателство Сиби
3,20 лв.
КУПИ

2. издание
Поместен е Законът за търговския регистър, с който се уреждат търговската регистрация, правилата за воденето и съхраняването на търговския регистър като единна централизирана електронна база данни, създадените гаранции за публичност и бързина в производството, осигуряването на достъп до базата данни по електронен път, производствата по задължителната пререгистрация на вписаните търговци, извършването на справки и издаването на удостоверения.
Нормативната уредба е допълнена с Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.
Включен е Законът за регистър БУЛСТАТ, който урежда реда и начина за регистрация и връзките с други регистри и информационни системи.
Поместена е и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.
Текстовете са анотирани с препращания между норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.