http://epicenter.bg/article/KPKONPI--Pri-748-litsa-ot-vlastta-ima-nesaotvetstvie-v-imotnite-im-deklaratsii/183287/3/0
КПКОНПИ: При 738 лица от властта има несъответствие в имотните им
 
18 май 2019, 05:05 | | Видяна: 33
 
КПКОНПИ е извършила проверка на декларациите за имущество и интереси, подадени през 2018 година, на 5 116 задължени лица, с ежегодна декларация; 3 568 задължени лица, с встъпителна декларация за имущество и интереси; 400 задължени лица, с финална декларация за имущество и интереси, съобщават от пресцентъра на комисията.
 
Проверката на имуществените декларации обхваща и техните съпруг/а, лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала, и ненавършилите пълнолетие деца.
 
Проверени са лица, заемащи високи държавни длъжности: министри; народни представители; кметове, председатели на общински съвети и главни архитекти на общини; изпълнителни директори и управители на болнични заведения; ректори на университети; лица, упълномощени по реда на Закона за обществените поръчки за провеждане на процедурите и сключване на договорите; ръководители на бюджетни организации, които изпълняват функции на органи за финансово управление и контрол на средства от Европейските фондове и програми; началници на митнически пунктове; директори на държавни горски и ловни стопанства; председатели и заместник - председатели на държавни агенции и комисии и други.
 
От КПКОНПИ подчертават, че проверката е разкрила несъответствия при декларациите на хора от всички изброени по-горе длъжности. При 738 души проверката е разкрила пропуски. Докладите съдържат данни за недекларирани притежавани и придобити:
 
- дялови участия;
- доходи от трудови правоотношения;
- парични средства по банкови влогове и банкови сметки;
- дадени обезпечения в размер на милиони лева/евро; 
- притежавани имоти;
- участия в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел и извършване на дейност като едноличен търговец.
 
Комисията е изискала от въпросните лица да подадат нови декларации, които да включват всичко. В резултат, на което:
 
- 637 задължени лица са подали коригираща декларация;
- 98 задължени лица не са подали коригираща декларация;
- 35 задължени лица са подали коригираща декларация и са декларирали пред Комисията, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за което лице е установеното несъответствието;
- 3 задължени лица са подали непълна коригираща декларация и са декларирали пред Комисията, че не желаят да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намират във фактическо съжителство на съпружески начала и за което лице е установеното несъответствието.
 
Комисията ще предаде на НАП документите от проверката си за лицата, които не са изпратили коригиращи декларации в посочения 14-дневен срок и чиито несъответствия са в размер на повече от 5 хиляди лева. Съгласно чл. 46, ал. 4 при установено несъответствие след срока за подаване на коригираща декларация в размер на не по-малко от 20 000 лв., Комисията приема решение за извършването на проверка на имущественото състояние на лицето, заемащо висша публична длъжност, по реда на Глава десета от ЗПКОНПИ.
 
 
Епицентър